Phí thường niên là gì? Có gì khác so với phí duy trì?

Phí thường niên là gì? Có gì khác so với phí duy trì?

Hai loại phí chủ yếu mà các ngân áp dụng khi mở thẻ tín dụng cho người tiêu dùng là phí thường niên và phí duy trì. Hai loại phí này thường bị trừ bất ngờ vào cuối mỗi tháng. Để không bị mất tiền oa, cùng tìm hiểu kỹ về hai loại phí này.

Hệ thống rút tiền từ thể tín dụng trên máy POS và những hậu quả.

10/07/2020 18:07

Rút tiền từ thẻ tín dụng thông qua máy POS là một hình thức giao dịch trái pháp luật. Người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro nếu lạm dụng hình thức rút tiền này.